K.V.K.K - Glütensiz Ambar

1000 ₺ ve Üzeri Alışverişlerinizde Kargo Ücretsiz

K.V.K.K
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

1) Veri Sorumlusu
Glütensiz Ambar Gıda Yayıncılık Danışmanlık Reklamcılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem verilmektedir. Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Kurum tarafından işlenebilecektir.

2) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Kurum tarafından işlenebilecektir:
 • İnternet sitesi ve mobil uygulama üzerinden verilen siparişlere ilişkin sözleşme ve satış
 • süreçlerinin yürütülmesi,
 • Üyelik kayıtlarının oluşturulması ve üyelik hesaplarına giriş imkânı sağlanması,
 • Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi
 • Talep, öneri ve şikayetlerin alınması ve sonuçlandırılması
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
 • Firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • Lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • Merkez ofis, fabrika ve mağazaların güvenliğinin sağlanması
 • Ziyaretçi takibinin sağlanması ve ziyaretçi deneyiminin artırılması
 • Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi
 • Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
 • Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Tercih, beğeni, ilgi alanları ve kullanım alışkanlıklarınız ile bulunduğunuz konuma en
 • uygun
 • Anket ve benzeri yöntemlerle memnuniyet araştırması ve iletişimlerinin
 • gerçekleştirilmesi, ürün veya hizmetlerimizin tanıtılması, açılış, davet veya etkinlik
 • bilgilendrimelerimin yapılması, bültenlerin iletilmesi de dahil olmak üzere iletşim
 • bilgilerinize ticari elektronik ileti gönderilmesi,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
3) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda, destek aldığımız servis sağlayıcı firmalara, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, iştiraklerimize, hissedarlarımıza, kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmemiz kapsamında kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallar çerçevesinde aktarılabilecektir.
4) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, vasıtasıyla Kanun’un 5. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesindebelirtilen amaçlar doğrultusunda Kanun'un 5. maddesinde belirtilen aşağıdaki hukuki sebeplere dayanılarak işlenebilecektir: çerezler, sosyal medya kanalları gibi kanallardan elektronik ortamda ve çağrı merkezi kanalı ile veya fiziki ortamda basılı formlar, üyelik formları, posta/kargo vasıtasıyla Kanun’un 5. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmaktadır. Kanunlarda açıkça öngörülmesi: İnternet Sitesi ve mobil uygulama üzerinden verilen siparişlere ilişkin sözleşme ve satış süreçlerinin yürütülmesi, Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması. Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, size ait kişisel verilerinizi işlenmesinin gerekli olması: Üyelik kayıtlarının oluşturulması ve üyelik hesaplarına giriş imkânı sağlanması, Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi. Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması: Lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, talep, öneri ve şikayetlerin alınması ve sonuçlandırılması, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, merkez ofis, fabrika ve mağazaların güvenliğinin sağlanması, ziyaretçi takibinin sağlanması ve ziyaretçi deneyiminin artırılması, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi. Açık rızanızı vermeniz halinde: Tercih, beğeni, ilgi alanları ve kullanım alışkanlıklarınız ile bulunduğunuz konuma en uygun ürün seçeneklerinin ve kampanyaların sunulması, anket ve benzeri yöntemlerle memnuniyet araştırması ve iletişimlerinin gerçekleştirilmesi, ürün veya hizmetlerimizin tanıtılması, açılış, davet veya etkinlik bilgilendirmelerinin yapılması, bültenlerin iletilmesi de dahil olmak üzere iletişim bilgilerinize ticari elektronik ileti gönderilmesi.
5) İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel verileriniz ile ilgili olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
 
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işleminkişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilerebildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

6) Veri Güvenliği
Glütensiz Ambar Gıda Yayıncılık Danışmanlık Reklamcılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkanlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.
7) Şikâyet ve İletişim
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, Kanun’un 11.maddesinde düzenlenen haklarınızı kullanmak ve taleplerinizi iletmek için talebinize; ad-soyaf, imza, TCKN, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas e-posta adresi, telefon numarası bilgilerini de ekleyerek Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 2.maddesi uyarınca aşağıdaki yöntemlerden birini tercih edebilirsiniz: Mail yoluyla, Üyelik oluşturduğunuz e-posta adresi üzerinden info@glutensizambar.com adresine veya Posta yoluyla, Eğitim Mah. Uğurelli sk. No:1F Kadıköy / İstanbul adresine yazılı olarak gönderebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.
Güvenli Alışveriş
Tıkla Güvenli Alışverişe Hemen Başla
Ücretsiz Kargo
1000 TL ve Üzeri Ücretsiz Kargo
Temiz Gıda
%100 Glütensiz Ürünler
Size Özel
Ürünümüz Size Özel Üretilecektir.